اقتصاد انقلاب، اقتصاد عدالت و پیشرفت

قانون اساسی در حوزۀ اقتصادی از ظرفیت‏ های فوق ‏العاده‏ ای برخوردار است اما